Założenia programowe

 Jesteśmy z założenia szkoła kameralną, co daje nam możliwość efektywniejszego skupienia się na pracy z dzieckiem i indywidualnego traktowania potrzeb każdego ucznia. Jako szkoła specjalna przyjmujemy dzieci z orzeczonym autyzmem i niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzięki czemu możemy dostosować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do możliwości każdego z nich i realizować go w formie zintegrowanej. Dodatkowe możliwości stwarza nam system jeden na jeden w edukacji, pozwalający na większa koncentrację samego ucznia, jak i nauczyciela na uczniu. Z naszych doświadczeń wynika, że taka forma pracy stwarza najlepsze warunki dla ujawnienia potencjału dziecka. Zapewniamy również uczniom pomoc terapeutyczną w formie indywidualnych zajęć:

  • logopedii
  • terapii psychologicznej
  • terapii integracji sensorycznej
  • muzykoterapii
  • metody krakowskiej
  • terapii ręki

Staramy się również, aby dzieci budowały relacje i więź miedzy sobą – temu służą wspólne dla wszystkich elementy struktury dnia, trening umiejętności społecznych oraz różne wydarzenia z życia wspólnoty szkolnej. W celu rozwijania samodzielności uczniów i ich wiedzy o otaczającym świecie, organizujemy spacery i wycieczki. W naszej pracy dydaktycznej i terapeutycznej bliskie nam są kierunki terapii niedyrektywnych, opartych na dostrzeganiu i docenianiu inicjatyw dzieci, by budować ich motywację do kontaktu i nauki.Ważne jest dla nas uczenie dzieci samodzielności, funkcjonowania w strukturze i przestrzegania przyjaźnie stawianych granic, aby jak najlepiej przygotować je do życia w społeczeństwie na miarę możliwości każdego z nich. Dla uczniów niewerbalnych lub słabo komunikujących się werbalnie, stawiamy na naukę czytania i pisania, oraz inne formy komunikacji wspomagającej adekwatnej do predyspozycji dziecka. Wierzymy, że każdego dziecko do rozwoju potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w relacji z nauczycielem i terapeutą, dlatego kontakt jest w centrum naszego programu. Stanowi on podstawę wszystkich inny działań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych. Dbamy również o kontakt i współpracę z rodzicami, aby uwspólniając oddziaływania względem uczniów, wzmacniać ich skuteczność. Kadra szkoły pracuje w zespole, superwizując swoją pracę.