Dokumenty

Statut

Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej
dla dzieci z autyzmem „Szkoła w kontakcie”

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Cele i zadania szkoły

Rozdział III – Organ prowadzący szkołę

Rozdział IV – Organy szkoły

Rozdział V – Organizacja szkoły

Rozdział VI – Prawa i obowiązki pracowników szkoły

Rozdział VII – Prawa i obowiązki uczniów szkoły

Rozdział VIII – Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział IX – Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły

Rozdział X - Postanowienia końcowe

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa jest specjalną szkołą niepubliczną realizującą program nauczania i specjalistycznej terapii, uwzględniający podstawę programową dla dzieci z autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. Nazwa szkoły brzmi „Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem - „Szkoła w kontakcie” (dalej Szkoła).
 3. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjne dla dzieci w oparciu o własny program, skonstruowany na bazie podstawy programowej dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, w odpowiednio dobranym do ucznia cyklu kształcenia.
 4. Przy Szkole może być utworzony oddział przedszkolny.
 5. Siedziba szkoły mieści się w Warszawie przy ul. Gibalskiego 11. Szkoła może prowadzić działalność również w innych lokalach.
 6. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 2

 1. Celem Szkoły, poza celami określonymi w ustawie o systemie oświaty1, jest zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju poznawczego i społecznego oraz dostępu do specjalistycznej terapii i rehabilitacji, umożliwiającym im realizowanie siebie jako osoby funkcjonującej w życiu społecznym w dostępnym im zakresie.
 2. Do zadań Szkoły należy:
 • tworzenie właściwych warunków pracy z dziećmi, zapewniających im poczucie bezpieczeństwa i akceptacji poprzez nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem,
 • zapewnienie dzieciom możliwości do optymalnego rozwoju poznawczego w oparciu o własny program edukacyjny,
 • realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, rehabilitacji i terapii specjalistycznej,
 • przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwijanie samodzielności i niezależności na miarę możliwości każdego ucznia oraz realizowanie programu treningu umiejętności społecznych (TUS),
 • stwarzanie okazji do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez rozwijanie jego zainteresowań oraz podejmowanie wielorakich działań zachęcających do wyrażania siebie w ramach prowadzonych zajęć (artterapia i muzykoterapia),
 • zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w ramach prowadzonych konsultacji oraz utrzymywanie ścisłej współpracy w celu tworzenia jednolitego podejścia terapeutycznego,
 • budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości poprzez powiększanie zakresu ich kompetencji oraz pełen akceptacji i szacunku kontakt z terapeutami,
 • zapewnienie dzieciom opieki psychologicznej w ich szczególnych trudnościach i określanie specyficznego planu terapii psychologicznej,
 • stwarzanie okazji i dostarczanie narzędzi do nawiązywania kontaktów rówieśniczych w ramach Szkoły, a także z innymi dziećmi w ramach projektu integracji,
 • stymulowanie rozwoju dziecka jako osoby w obszarze umysłowym, psychicznym i duchowym w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka.

     3. Powyższe cele i zadania Szkoła realizuje w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny i rehabilitacji.

Rozdział III

Organ prowadzący Szkołę

§3

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja na Rzecz Wspierania Dzieci z Autyzmem i ich Rodzin ,,W kontakcie”.
 2. Organ prowadzący zapewnia warunki umożliwiające pełną realizację programu nauczania.
 3. Organ prowadzący działa w następującym zakresie:

a)uchwala statut Szkoły,
b) powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły. W przypadku, gdy dojdzie do rezygnacji ze stanowiska Dyrektora bądź z innych przyczyn stanowisko to jest nieobsadzone, Organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na czas określony innej osobie, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy,

c) podejmuje decyzje w sprawach finansowych, w tym w szczególności o zasadach zatrudniania i wynagradzania pracowników Szkoły,

d) akceptuje wnioski Dyrektora Szkoły o zatrudnienie lub zwolnienie nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły,

e) w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracownikom Szkoły,

f) ściśle współpracuje ze Szkołą w zakresie wskazywania kierunków terapeutycznych oraz szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje osób zatrudnionych w Szkole,

g) zatwierdza Regulamin organizacyjny Szkoły oraz Regulamin premiowania pracowników Szkoły,

h) podejmuje decyzję o likwidacji Szkoły.

 
Rozdział IV

Organy Szkoły

§4

Organami Szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

§5

 1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, odpowiada za jej funkcjonowanie zgodnie z prawem i Statutem, reprezentuje ją na zewnątrz i składa oświadczenia woli.
  Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pozostałych pracowników.
 2. Dyrektor Szkoły jest w szczególności odpowiedzialny za:

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
c) zapewnienie, w miarę możliwości, warunków do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
d) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
f) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły,
g) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych Szkół takich jak m. in.: arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć, plan pracy Szkoły, Regulamin organizacyjny,
h) opracowanie zakresów obowiązków pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników Szkoły,
i) przedkładanie Organowi prowadzącemu wniosków o zatrudnienie lub zwolnienie pracowników Szkoły,
j) ocenę pracy nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół,
k) koordynację procesu awansu zawodowego nauczycieli,
l) opracowanie regulaminu premiowania pracowników Szkoły,
m) zwoływanie, przygotowywanie i przewodniczenie zebraniom Rad Pedagogicznych,
n) zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w Szkole podczas zajęć oraz za stan sanitarno - higieniczny i ochrony przeciwpożarowej,
o) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. Na wniosek Dyrektora Szkoły, uzasadniony w przypadkach określonych w Statucie szkoły, uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
   

§ 6

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy wraz z Dyrektorem Szkoły i osoba delegowana przez Organ prowadzący.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Przewodniczący zwołuje, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady może także prowadzić osoba delegowana przez Organ prowadzący lub członek Rady Pedagogicznej przez nią wskazany.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców a także pracowników Szkoły.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
b) wskazywanie kierunków rozwoju programów nauczania,
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
d) opracowanie i uchwalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktyki,
e) opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET),
f) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

     9. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) przyjęcie lub przeniesienie ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego.

§ 7

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym Szkoły, stanowiącym reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą wszyscy rodzice (opiekunowie prawni) uczniów Szkoły.
 3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. Regulamin działalności Rady Rodziców zatwierdza Organ prowadzący.
 4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

Rozdział V

Organizacja Szkoły

§8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy na danym etapie edukacyjnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne, określone szkolnym planem nauczania i ich indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym.
 2. O doborze uczniów do oddziału decydują ich predyspozycje i poziom funkcjonowania, a nie wiek szkolny. Doboru dzieci do oddziału dokonuje Rada Pedagogiczna.
 3. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 2 do 4.
 4. W przypadkach szczególnych, za zgodą Organu prowadzącego, dopuszcza się niższą liczebność uczniów w oddziale.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 6. W przypadku zajęć indywidualnych z zakresu specjalistycznej terapii wspomagającej rozwój dziecka, czas trwania zajęć zostaje dopasowany do indywidualnych możliwości ucznia.
   

§9

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji oraz liczbę organizowanych oddziałów w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem wniosków Rady Pedagogicznej, na podstawie planu nauczania.
 2. Na podstawie arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy plan pracy określający organizację obowiązkowych, dodatkowych i rewalidacyjnych zajęć.

§ 10

1. Dojazd uczniów do szkoły zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

2. Uczniowie, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych), mogą być objęci opieką świetlicy szkolnej.

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w tych grupach powinna odpowiadać liczebności oddziału.

4. Szczegółowe zasady korzystania uczniów ze świetlicy określa Regulamin organizacyjny Szkoły.

§ 11

 1. W szkole obowiązują wewnątrzszkolne zasady oceniania oparte na opracowanym przez Szkołę narzędziu do diagnozy funkcjonalnej.
 2. Na początku każdego roku szkolnego wszyscy uczniowie zostają zdiagnozowani w obszarze ogólnego funkcjonowania, co pozwala na dostosowanie programu nauczania do możliwości indywidualnych ucznia. Określony zostaje potencjał ucznia, do którego dostosowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET).
 3. Zarówno na koniec I, jak i II półrocza zostaje sformułowana ocena opisowa ucznia, uwzględniająca jego postępy edukacyjne oraz funkcjonowanie w Szkole. Pozwala ona na zweryfikowanie dotychczasowego programu oraz określenie nowych celów pracy na następnym poziomie edukacyjnym.
 4. Na każdym etapie edukacyjnym wobec uczniów z autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym obowiązuje ocena opisowa.

§12

 1. W Szkole może być zatrudniony psycholog i pedagog szkolny.
 2. W Szkole prowadzona jest nauka religii. Decyzję uczestnictwa ucznia w lekcjach religii podejmują rodzice (opiekunowie prawni), składając odpowiednie deklaracje. W przypadku nieuczęszczania przez ucznia na lekcje religii, uczeń objęty jest opieką świetlicy szkolnej.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki pracowników

§ 13

1. W szkole zatrudnieni są:

a) nauczyciele,
b) specjaliści realizujący zajęcia rewalidacyjne,
c) inni pracownicy.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników nauczycieli, specjalistów i innych pracowników określa Organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Szkoła może również zatrudnić asystentów. Funkcje asystentów mogą pełnić:

a) osoby z przygotowaniem pedagogicznym, nie wykonujące zawodu nauczyciela,
b) osoby bez przygotowania pedagogicznego, mające przygotowanie specjalistyczne w innych dziedzinach, odpowiadających potrzebom Szkoły,
c) osoby odbywające staż zawodowy,
f) wolontariusze.
 

§ 14

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2. Nauczyciele oraz specjaliści zobowiązani są do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego i rewalidacyjnego,
b) wspierania całościowego rozwoju uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
c) realizowania programów nauczania oraz terapii,
d) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i dbania o pozytywną relację z uczniem,
e) współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia,
f) prowadzenia zleconej przez Dyrektora Szkoły dokumentacji,
g) obiektywizmu i sprawiedliwości w traktowaniu i ocenianiu postępów uczniów,
h) udzielania pomocy uczniom w ich trudnościach,
i) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,
j) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt Szkoły.

3. Nauczyciel oraz specjalista odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych określa Regulamin organizacyjny Szkoły.

4. Nauczyciele, specjaliści i rodzice współdziałają ze sobą w obszarze edukacyjno – terapeutycznym, dążąc do jednolitego podejścia w tym zakresie.
 

5. Nauczyciel ma obowiązek do informowania rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce i funkcjonowaniu ucznia, do udzielania im w ramach możliwości porad i sugestii, a także do informowania o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych w czasie zebrań ogólnych oraz w miarę potrzeb na spotkaniach indywidualnych.

6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca, w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyj­nego.

§ 15

 1. Do podstawowych praw nauczycieli i specjalistów należy:

a) prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i innych specjalistycznych placówek i instytucji oświatowych,
b) prawo do oceny własnej pracy,
c) prawo do uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,
d) prawo do zgłaszania własnych wniosków dotyczących funkcjonowania Szkoły,
e) w miarę możliwości organizacyjnej i finansowej szkoły prawo do wszechstronnego wspierania własnego rozwoju zawodowego.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki uczniów.

§ 16

Uczeń ma wszelkie prawa wynikające z obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjno – terapeutycznego, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
b) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, związanego z poszanowaniem jego godności oraz do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
c) życzliwego traktowania w ramach budowania osobowej więzi z nauczycielem (terapeutą),
d) sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich postępów w nauce i funkcjonowaniu,
e) wyrażania swoich potrzeb i ich respektowania, o ile jest to możliwe,
f) rozwijania i wykorzystania swoich zainteresowań i zdolności, jako motywatorów w procesie edukacyjnym i terapeutycznym,
g) korzystania z tzw. pokoju wyciszeń w razie wystąpienia takiej potrzeby, na warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

§ 17

Każdy uczeń ma obowiązek, na miarę swoich i możliwości rozwojowych dbać o:

a) własne zdrowie i higienę osobistą,
b) wspólny porządek w Szkole.
c) estetyczny i bezpieczny strój.

§ 18

 1. Na wniosek Dyrektora Szkoły, uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły w przypadku:

a) nie uiszczania przez rodziców (opiekunów prawnych) czesnego przez dwa kolejne miesiące,
b) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych powyżej jednego miesiąca nauki,
c) uporczywego zawinionego lekceważenia porządku szkolnego.

2. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Organem prowadzącym.

3. Od decyzji o przeniesieniu ucznia przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) odwołanie do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Szkoły.

§ 19

 1. Dyrektor szkoły może nagradzać uczniów za szczególne osiągnięcia, uwzględniając przy wyborze nagrody zainteresowania dziecka oraz poziom jego funkcjonowania ,w taki sposób, aby nagroda służyła rozwojowi osobowemu i intelektualnemu dziecka.
 2. Wszystkie problemy wychowawcze są rozwiązywane przy współpracy i współudziale rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. W przypadku braku takiej współpracy dyrektor ma prawo skreślić ucznia z listy w trybie § 18 punkt c.

Rozdział VIII

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły.

§ 20

 1. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie ze zdiagnozowanym autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Do Szkoły przyjmuje się uczniów według uzgodnionej z Organem prowadzącym liczbą miejsc, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje w szczególności:
  a) kolejność zgłoszeń,
  b) adekwatny dobór uczniów do danego oddziału,
  c) rzetelna ocena możliwości udzielenia dziecku pomocy przez Szkołę.
 4. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły Dyrektor ma prawo poprosić rodziców o możliwość poznania dziecka poprzez przeprowadzenie zajęć z dzieckiem w celu dokładniejszego zdiagnozowania stopnia i rodzaju zaburzeń.

Rozdział IX

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność szkoły

§ 21

 1. Szkoła jest prowadzona jako organizacja non – profit.
 2. Podstawowym źródłem finansowania Szkoły jest naliczona na każdego ucznia, w zależności od stopnia niepełnosprawności, dotacja z budżetu miasta stołecznego Warszawy.
 3. Szkoła pobiera opłaty w postaci czesnego oraz wpisowego. O wysokości czesnego oraz wpisowego na każdy rok szkolny decyduje Organ prowadzący.
 4. Dodatkowo źródłem finansowania działalności Szkoły mogą być środki budżetowe
  i pozabudżetowe, w formie dofinansowania i refundacji, pozyskiwane w drodze konkursów i programów celowych.
 5. Źródłem finansowania Szkoły mogą być wpłaty od darczyńców i sponsorów.
 6. Szkoła może również uzyskiwać przychody ze zbiórek publicznych oraz ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczniów w formie aukcji, kiermaszy itp.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 22

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami dla szkół publicznych.

§ 23

 1. Szkoła może ubiegać się o nadanie imienia.
 2. Imię Szkole nadaje Organ prowadzący na wniosek Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.
 3. Szkoła ma prawo do posiadania własnej pieczęci, godła, sztandaru oraz ceremoniału szkolnego.

§ 24

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Organ prowadzący .

§ 25

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym Statutem znajdują zastosowanie w przepisach odrębnych.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

1 ustawa z dnia 7 listopada 1991 r. – (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.)