Statut

STATUT

FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA DZIECI Z AUTYZMEM
I ICH RODZIN „W KONTAKCIE”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZIN
   „W KONTAKCIE”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Piotra Piątkiewicza i Jacka Robaka, zwanymi dalej „Fundatorami” aktem notarialnym
   z dnia 29 października 2014 r., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.

  2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach
   oraz postanowień niniejszego Statutu.

  3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

   1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

   2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   3. Fundacja powstała na czas nieokreślony.

   4. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.

   5. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   6. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa,
    a w szczególności realizując cel, o którym mowa w § 4 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

   7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

   9. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

   10. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

   11. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji.

 1. CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Celem Fundacji jest wspieranie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin poprzez różne formy działalności edukacyjnej i terapeutycznej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

3. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację niedochodowej odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 1. prowadzenie szkół i ośrodków terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w których priorytetami są:

 1. profesjonalne działania terapeutyczne i edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia,

 2. budowanie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i dobrego kontaktu między nauczycielami/terapeutami i dziećmi,

 3. wspieranie dzieci w budowaniu więzi i relacji między nimi nawzajem,

 4. organizowanie szkolnych i pozaszkolnych form treningu umiejętności społecznych, mających na celu włączanie uczniów w życie społeczne na miarę możliwości każdego z nich,

 5. intensywna współpraca z rodzicami uczniów w celu tworzenia jednolitego oddziaływania terapeutycznego;

 1. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

4. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 1. dofinansowanie lub fundowanie kosztów edukacji lub terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 2. propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania osób z autyzmem, ich potrzeb i trudności, aby współtworzyć klimat akceptacji i zrozumienia niezbędny do integracji osób z autyzmem ze społeczeństwem,

 3. tworzenie społecznych więzi między rodzinami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w celu wzajemnego wspierania się, wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu terapii oraz wspólnego kształtowania postawy akceptacji i twórczego zaangażowania,

 4. organizowanie spotkań dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu niosących psychologiczną pomoc i wsparcie w ich rodzinnym funkcjonowaniu,

 5. współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w podobnych celach dla zwiększenia skuteczności działań wspierających osoby z autyzmem i ich rodziny,

 6. nawiązywanie kontaktów z instytucjami kościelnymi i wspólnotami religijnymi w celu tworzenia duszpasterstwa wychodzącego naprzeciw potrzebom osób z autyzmem i ich rodzin,

 7. organizowanie szkoleń dla studentów w celu tworzenia zaplecza wykwalifikowanych terapeutów wspierających osoby z autyzmem i ich rodziny,

 8. fundowanie lub dofinansowanie kosztów rehabilitacji, leczenia, turnusów rehabilitacyjnych itp. osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 9. działalność portali internetowych w zakresie realizacji celów statutowych.

 1. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 5

    1. Majątek Fundacji składa się z:

  1. funduszu założycielskiego w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) określonego w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację,

  2. dochodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności,

  3. nieruchomości, ruchomości oraz innych praw majątkowych i niemajątkowych nabytych przez Fundację w trakcie jej działalności.

    1. Dochodami Fundacji są:

 1. darowizny,

 2. subwencje, dotacje, granty, spadki i zapisy,

 3. dochody z ruchomości i nieruchomości oraz wszelkich innych praw majątkowych i niemajątkowych,

 4. wpływy z kapitałów pieniężnych i lokat,

 5. wpływy z dywidend i zysków pochodzących z udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,

 6. wpływy ze zbiórek publicznych.

    1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

    2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. dokonywania przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. ORGANY FUNDACJI

§ 6

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji.

§ 7

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.

 2. Rada składa się z trzech do pięciu członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. śmierci członka Rady.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 2. W skład Rady może wejść Fundator, jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.

 3. Do zadań Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,

 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

 7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 1. Rada zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w roku.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 8

     1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powołanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatorów, w tym Prezes.

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. śmierci członka Zarządu.

3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

  1. W skład Zarządu może wejść Fundator, jeśli nie jest członkiem Rady Fundacji.

  2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym w sprawach majątkowych, składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

  3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników Fundacji i określać zakres ich umocowania. Pełnomocnik może być upoważniony przez Zarząd do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym także w zakresie przekraczającym zwykły zarząd.

  4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  2. realizacja celów statutowych,

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  4. zarządzanie majątkiem Fundacji,

  5. zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw w imieniu Fundacji,

  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  8. składanie wniosku do Rady o zmianę Statutu Fundacji.

  1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

  3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem.

  4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 9

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Uchwała w tej sprawie wymaga większości dwóch trzecich głosów członków Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania.

§ 10

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.